Circular Norway er et pilotprosjekt og en tverrfaglig organisasjon innen sirkulærøkonomi, som jobber for å akselerere overgangen fra lineær til sirkulær økonomi i norsk næringsliv.

Om oss

Circular Norway jobber for å akselerere overgangen fra lineær til sirkulær økonomi i norsk næringsliv. Circular Norway gjør dette ved å legge til rette for innovasjon og forretningsutvikling som optimaliserer verdisyklusen, skaper nye verdistrømmer og reduserer ressursbruk. Målet er å skape bærekraftig vekst og nye arbeidsplasser gjennom innovasjon, kunnskapsdeling og næringspolitisk arbeide.

Circular Norway skal bygge et innovativt og slagkraftig nettverk for våre medlemmer. Med kommersiell teft, løsningsorientert innstilling og innsikt skal vi bryte ned barrierene som i dag stopper nødvendig, sirkulær omstilling. Sammen med våre medlemmer skal vi bygge forståelse for at en sirkulær økonomi ikke bare er bra for klima, men også er helt avgjørende for å skape langsiktige verdier og nye arbeidsplasser. Vi skal jobbe for økt endringstempo slik at Norge kan få en fullverdig, sirkulær økonomi.

Vi skaper markeder, markedsmulighet og hjelper medlemmene våre å styrke sin konkurransekraft ved å bruke ressursene sine bedre.

Dette gjør vi ved å skape nettverk hvor kunnskap og kompetanse deles, ved å jobbe politisk for bedre rammebetingelser slik at gjenbruk av ressurser blir lønnsomt, og ved å stille krav til måten vi utvikler, bruker – og ikke minst gjenbruker – ressursene på.

CircularNorway er en pådriver for en raskere utvikling i Norge. Vi bidrar til økt kunnskap om utvikling av produkter slik at de får nye bruksområder etter endt levetid. Ved smart innovasjon, design og redesign av produkter, tjenester og materialstrømmer synligjør vi hvordan vi skaper langsiktige verdier og nye arbeidsplasser.

Historie

Sommeren 2017 etablerte RENAS, Elektroforeningen og Regnskap Norge et pilotprosjekt og en tverrfaglig organisasjon innen sirkulærøkonomi – Circular Norway.

Sirkulær status i Norge

Sirkulærøkonomi får stadig større oppmerksomhet i Norge, og vi ønsker å komme i kontakt med alle som har interesse for sirkulærøkonomi.

I den siste regjeringsplatformen står det:

  • At Norge skal være et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi som utnytter ressursene bedre, og utarbeide en nasjonal strategi om sirkulærøkonomi.

Vi støtter denne utalelsen og jobber aktivt med næringspolitikk.

Circular Norway gikk på luften våren 2018. En del av forarbeidet var å kartlegge status for sirkulær innovasjon blant 50 av de største selskapene i Norge. Studiet ble gjennomført sammen med Deloitte. Vårt håp er at denne studien motiverer til samtaler mellom myndigheter og næringsliv, mellom næringslivsaktører og internt i bedrifter. Invitasjonen er å lese studien som en nullpunktsanalyse for sirkulærøkonomi blant de største bedriftene i Norge.