Sirkulært bygg- og eiendomnettverk

Circular Norway og buildingSMART har gått sammen om å starte ett norskt sirkulært byggnettverk.

Retningslinjer for Norsk Sirkulært byggnettverk

Bakgrunn

Globalt omtales byggenæringen som 40% næringen da den står for 40% av energiforbruket, 40% av klimautslippene og 40% av all avfallsproduksjon.

Dagens byggenæring er i all hovedsak preget av en lineær økonomi der det produseres avfall som må håndteres, i all hovedsak gjennom deponi eller forbrenning.

Det er initiert en del tiltak og program for å forbedre avfallshåndteringen som også inkluderer gjenvinning og resirkulering. Dette er positivt, men vi er fortsatt et godt stykke unna en sirkulær byggenæring som vist i figuren nedenfor.

Byggfloken 2018 avsluttet – Sirkulært Byggnettverk tar ideene og samhandlingen videre

Gjennom innovasjonsprosjektet «Byggfloken» i 2018, der 26 bedrifter og organisasjoner deltok, ble det satt søkelys på hele verdikjeden for å utforske hva som skal til for å få en mer bærekraftig byggenæring som ikke generer avfall. Det ble utviklet ni forskjellige konsepter, og prinsippene som gikk igjen var knyttet til sirkulærøkonomi der verdikjeden ble gjort om til en integrert verdisyklus.

Se www.reformater.no.

Hovedlæringene var at aktører må tenke nytt og samarbeide på tvers av tradisjonelle siloer, og at grunnlaget for sirkularitet legges allerede i designfasen og gjennom valg av materialer. Forretningsmodeller og økonomiske modeller må tilpasses en hverdag der vi bruker mindre jomfruelige materialer og produktene varer lenger eller kan oppgraderes. Vi går vekk fra eiemodeller til delings- og leiemodeller der utrangerte produkter hentes tilbake som råvarer/komponenter/moduler i nye produkter. Materialer får nytt liv, men det forutsetter at de har et «material passport», dvs kjent identitet og informasjon. Digitalisering viser seg å være en viktig muliggjører for sirkulærøkonomien, bl.a. for «Bygninger som materialbanker». Dette går som hånd i hanske med det som ellers skjer av digitalisering i byggenæringen (BIM, Digitale tvillinger etc.)

Målsetning med Sirkulært Byggnettverk

Det overordnede målet er å akselerere overgangen til en sirkulær byggenæring der avfallsproduksjon er på et minimum og ressurseffektiviteten er på høyeste nivå.

Målsetningen med et sirkulært byggnettverk er å skape handling ved å tilrettelegge og fasilitere en arena der interesserte aktører kan møtes og lære av hverandre, videreforedle de 9 funnene i Byggfloken, samt finne løsninger på konkrete utfordringer som må løses for at byggenæringen skal bli mer sirkulær.

Organisering av Byggnettverket

Circular Norway og buildningSMART Norge har tatt initiativ til å etablere og organisere Byggnettverket.

Se vedlagte retningslinjer for Sirkulært Byggnettverk.

Ønsker å bli medlem i Byggnettverket eller trenger mer informasjon?

Dersom du ønsker å bli medlem eller trenger mer informasjon så er det bare å ta kontakt med:

Leif Nordhus,                                                                                                Anstein Skinnarland,

Mobil: 959 19 625                                                                                      Mobil: 992 24 973

ln@circularnorway.no                                                                             anstein@buildingsmart.no

Aktuelle tema

Første møte avholdt onsdag 24. april.

Fra Byggfloken (www.refomater.no)

 • Bedre bestillinger
  • Sirkulære anskaffelser
  • Ombrukesrådgiveren
  • Sirkulator
 • Utforming for ombruk
  • La bygga leve
  • SirkLab
  • Byggigjen
 • Bærekraftig Drift
  • Grønn oppussing
  • Bygg som lærer av bygg
  • Eie eller leie