«Norge skal være et foregangsland på sirkulærøkonomi»
Regjeringsplattformen 2018

Norsk sirkulærøkonomi 2018

Sirkulærøkonomi er en grønn omstillingsmotor, et anerkjent og effektivt virkemiddel for å nå målene i Parisavtalen og FNs bærekraftsmål. Sirkulærøkonomi handler om å skape nye forretningsmodeller gjennom bruk av teknologi, revolusjonere råvarebruken, bevare materiale i kretsløpet – slik at vi kan tilby bedre produkter og tjenester til forbrukerne.

I januar 2018 presenterte regjeringsplattformen at Norge skal være et foregangsland på sirkulærøkonomi. Allerede i februar etterspurte Stortinget regjeringen om en sirkulærøkonomistrategi sammen med norsk næringsliv. Dette er starten på et viktig omstillingsarbeid for norsk næringsliv, som sikrer konkurransekraft overfor Europa som allerede er godt i gang.

Circular Norway ble startet sammen med RENAS, Elektroforeningen og Regnskap Norge. Vi vil være det grønne skifterommet for å øke kunnskapen om sirkulærøkonomi, bygge fellesskap og jobbe frem sirkulære forretningsområder for å få norske virksomheter til å lykkes med en overgang til sirkulærøkonomi.

Circular Norway har sammen med Deloitte kartlagt 50 av de største norske selskapenes innovasjon knyttet til sirkulærøkonomi. Vårt håp er at denne studien kan motivere til samtaler mellom myndigheter og næringsliv, og kan fungere som basislinje for en ønsket samfunnsutvikling inn i den grønne økonomien.

I 2018 satser vi på å samle norske ledere, myndigheter og andre som vil bli pionerer innen sirkulærøkonomien. Samarbeid er nøkkelen, derfor bygger vi bånd til bedriftsmiljø, norske og internasjonale eksperter innen forskning og akademia for å lære av hverandre og styrke bruken av sirkulærøkonomiske prinsipper i Norge. Vi skal bidra med konkrete caser, verktøy og tilgang på eksperter, slik at vi sammen kan akselerere kommersiell omlegging fra en lineær til sirkulærøkonomi i alle typer bransjer. Alle næringer må forberede seg på en grønn omstilling, og ta steget over i en sirkulærøkonomi.

Om du eller din bedrift ønsker å være en del av Circular Norway, ta kontakt.

Cathrine Barth
Co-founder, Circular Norway