Klimarisiko og norsk økonomi

Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 6. oktober 2017 for å vurdere klimarelaterte risikofaktorer og deres betydning for norsk økonomi.

Avgitt til Finansdepartementet 12. desember 2018.

Norges offentlige utredninger 2018:17

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Teknisk redaksjon

Oslo 2018

nou201820180017000dddpdfs