• Circular Norway

Sirkulærøkonomi kan kutte CO2-utslipp med 39 prosent

En omstilling til sirkulærøkonomien kan spare verden for 22,8 milliarder tonn karbonutslipp og hjelpe oss å nå 2 gradersmålet. Slik kan vi stoppe klimakrisen, ifølge en ny rapport fra Circle Economy.Circularity Gap Report 2021 (CGR 2021) ble lansert under World Economic Forum (WEF) sin digitale Davos Agenda. Studien viser hvordan det er mulig å kutte årlige utslipp på 22,8 milliarder tonn (Gt) ved å innføre sirkulære strategier. Det vil føre til mindre utvinning av råmaterialer som mineraler, fossile brensler, metaller og biomasse, og dermed reduserte utslipp. Endringer i måten vi konstruerer og bruker hus og bygg på, vil stå for halvparten av reduksjonen i CO2-utslipp, og omstillingen innen transport og matsektor, vil også medføre store utslippskutt.


Sirkulærøkonomi er løsningen for å nå klimamålene

I dag er verdensøkonomien bare 8,6 prosent sirkulær. Dette betyr at mer enn 91 prosent av råmaterialene vi henter ut fra jorda, ikke kommer tilbake til kretsløpet igjen. Dette er verdensøkonomiens sirkularitets-gap (Circularity Gap).


Ved å gå over til en mer sirkulær økonomi viser CGR 2021-rapporten at man kan kutte de årlige, globale utslippene med 22,8Gt, en reduksjon på 39 prosent fra 2019 nivået på 59,1 Gt. FNs Emissions Gap Report 2020 viser til at innen 2030 må utslippene ha falt med 15Gt for å holde global oppvarming under 2°C og med 32Gt for å oppnå 1.5°C-målet.– Sirkulærøkonomi er et at de viktigste verktøyene for å forhindre klimakollaps. Konklusjonen i årets Gap-rapport krever at Norge nå omstiller seg fra lineær til sirkulær økonomi, sier Leif Nordhus, daglig leder i Circular Norway.


Den gode nyheten i årets rapport er at vi bare trenger å lukke gapet med ytterligere 7,7 prosent - eller omtrent det dobbelte av det nåværende globale sirkulariteten på 8,6 prosent for å nå 2 graders målet i 2032. Dersom vi fortsetter som i dag vil temperaturen øke med 3,2 prosent i 2100, ifølge FNs Emissions Gap Report.


– Nå haster det med å utvikle sirkulære strategier for å omstille samfunnet, slik at utslipp reduseres enda kraftigere og klimakrisen forhindres, sier Nordhus.


Circularity Gap Report Norway fra 2020 viste at sirkulariteten i Norge ligger under verdensgjennomsnittet, med en sirkularitet på kun 2,4 prosent.


Lineærøkonomi er utdatert

Verdensøkonomien operer fortsatt med en lineærøkonomisk modell basert på «utvinning, produksjon, bruk og kast». Det medfører at der globale sirkularitetsgapet øker. Flere av verdens ledere verdens ledere innen klima og bærekraft, under at rapporten er en viktig pekepinn for hvordan verden kan omstille seg.– Circularity Gap Report gir ikke bare en realistisk advarsel om klimakrisen dersom vi ikke handler nå, men gir også svar på hva som må gjøres. Samarbeid mellom myndigheter, næringsliv sivilsamfunn er nødvendig for å oppskalere sirkulærøkonomi og kutte klimautslipp. Kun gjennom felles investeringer og forpliktelser for sirkulær praksis, kan vi skape en mer bærekraftig og motstandsdyktig fremtid, sier Børge Brende, president i Verdens økonomiske forum til Circle Economy.


Ressursbruken blir ofte ignorert når klimapolitikk utformes

Mer effektiv ressursforvaltning kan redusere uttak av jomfruelige materialer med 28 prosent, og klimagassutslippene med 39 prosent. Ved å lukke «sirkularitetsgapet» kan vi bidra til å lukke «utslippsgapet». 70 prosent av alle utslipp genereres ved produksjon til å dekke våre behov for mat, hus, transport, kommunikasjon med mer. Analysen som presenteres i Circularity Gap Report 2021 viser sammenhengen mellom ressursuttak av råmaterialer, raffinering og fremstilling av produkter til vårt forbruk – og klimagassutslippene.


– Ved fornuftig ressursforvaltning av råmaterialer og innføring av sirkulære strategier som reduserer overdrevent forbruk kan vi reversere oppvarmingen av kloden, sier Nordhus.


Et kompass for en ambisiøs klimapolitikk

Rapporten presenterer et sirkulært veikart med 21 sirkulære strategier. Disse strategiene kan benyttes av beslutningstakere til å utforme ny og mer ambisiøs politikk, samt oppgradere nasjoners klimamål.


President i WEF, Børge Brende, fremhever at CGR 2021 er et viktig veikart for felles innsats og investeringer fra myndigheter, næringsliv og sivilsamfunn for å oppskalere sirkulærøkonomien slik at de globale utslippene kan kuttes.


Store muligheter i bygg, transport og mat

Rapporten viser at områdene hvor strategiene kan ha størst innvirkning er innenfor bolig, transport og matsektoren.


– Vi kan nå klimamålene dersom vi iverksetter sirkulærøkonomi nå, og konsentrer oss spesielt om innsats i byggesektoren, transport og matsektor, sier Nordhus.

Siste innlegg

Se alle
  • Svart Linkedin Ikon
  • Svart Twitter Ikon
  • Svart Facebook Ikon

© Karenlyst allé 9B, 0212 Oslo  Telefon: 95919625  E-post: info@circularnorway.no