• Circular Norway

Norges omstilling til en sirkulær økonomi

Circularity Gap Report gir en analyse av materialstrømmene i Norge. For første gang i historien forbruker verden mer enn 100 milliarder tonn materiale. Andelen av dette som sirkuleres tilbake til verdensøkonomien er bare 8,6%.

Den dominerende økonomiske modellen i Norge, og store deler av resten av verden, er lineær. Dette lineære økonomiske systemet er preget av en «ta, bruk og kast»-model som krever store mengder energi, materialer og karbonutslipp. Varene blir deretter raskt brukt til å tilfredsstille behov og ønsker før de kastes, og mister sin verdi.


Et felles måltall

Rapporten etablerer en felles og sammenlignbar måling mellom lands sirkularitet. I tillegg presenteres for første gang et måltall for status på sirkularitet i Norge. I rapporten blir potensialet og fordeler samt barrierer og utfordringer i Norge analysert slik at vi kan iverksette tiltak som kan lukket gapet på hvor vi er og hvor vi bør være. Prosjektet peker på muligheter for målbare forbedringer som danner grunnlag for utarbeidelse av en relevant og effektiv politikk.

Denne studien gir et innblikk i hvordan ressursbruk fordeles på tvers av Norges sektorer og samfunnsmessige behov og ønsker. Arbeidsmarkedet og forbrukernes rolle får ekstra oppmerksomhet og gir verdifull innsikt i hvordan den norske sirkulære overgangen kan se ut.


Målet til Circular Norway er omstilling av norsk næringsliv til sirkulærøkonomien. Vi ønsker å skape bærekraftig vekst og nye arbeidsplasser gjennom innovasjon, kunnskapsdeling og næringspolitisk arbeid. Den globale rapporten påpeker at nasjonale myndigheter er nøkkelen til å skifte fra en lineær til en sirkulær økonomi. Den oppfordrer til samarbeid om sirkulære strategier for å måle og forbedre ressurseffektiviteten og å samarbeide med bedrifter, frivillige organisasjoner og akademikere for å drive handling. Et felles måltall gir oss en unik mulighet til å samkjøre innsats på tvers av sektorer og næringer.


Tiden er inne for å lukke gapet

Rapporten utforsker seks scenarier som delvis kan transformere økonomien fra lineære prosesser til mer sirkulære og bærekraftige prosesser. De seks scenariene inkluderer en sirkulær byggebransje, overgangen til ren energi, sirkulære matsystemer, grønne transportsystemer, en tydelig reparasjons-, gjenbruks- og resirkuleringsøkonomi og sirkulært skogbruk. Hvert scenario øker sirkulariteten og reduserer forbruket i Norge, men når de kombineres styrker disse seks scenariene norsk sirkularitet betraktelig. Forbruket reduseres og det materielle fotavtrykket halveres.

Ved å presentere et mer fullstendig bilde av Norges nåværende status når det gjelder sirkulær økonomi, håper vi å inspirere, koordinere og styre fremtidige tiltak. Scenariene vil hjelpe Regjeringen, næringslivet og relevante interessenter med å samkjøre en plan for å gjenoppbygge norsk økonomi etter påkjenningene fra COVID-19. Norge kan velge å bygge en bedre og mer levedyktig økonomi.

Siste innlegg

Se alle
  • Svart Linkedin Ikon
  • Svart Twitter Ikon
  • Svart Facebook Ikon

© Karenlyst allé 9B, 0212 Oslo  Telefon: 95919625  E-post: info@circularnorway.no