• Circular Norway

Bygg som materialbank bidrar til en mer sirkulær byggebransje

Byggesektoren er den sektoren som produserer mest avfall globalt, tapper jorden for råmaterialer og ødelegger økosystemer. Byggesektoren må derfor omstille seg til sirkulærøkonomi. Digitalisering er nøkkelen til å lykkes.


I dag ender byggematerialer opp som avfall når det ikke lenger trengs, slik trenger det ikke være. Prinsippet om digitalisering for økt sirkularitet handler om å optimalisere ressursbruken i verdikjeden ved bruk av digital teknologi og digitale plattformer. Digital teknologi kan benyttes til å skape innsikt i ressursbruk, hvordan materialer benyttes, samt styrke samarbeidet mellom aktørene i verdinettverket.


I det sirkulære nøkkelprinsippet for digitalisering handler det om å kartlegge data for å identifisere muligheter. Det innebærer bruk av sensorer, robotteknologi og kunstig intelligens. Informasjonen kan så deles på digitale plattformer for å forbedre informasjon, produkt og tjenester mellom kunde og brukere.


EU viser vei

Digitalisering blir et krav for fremtiden. I januar i år vedtok Europaparlamentet Green Deal,

en strategi for å gjøre Europa klimanøytralt innen 2050. Strategien innebærer et nytt regelverk for blant annet sirkulærøkonomi og byggesektor. I mars kom A Circular Economy Action Plan

Føringene her påvirker Norge, og vi må tilpasse oss det samme regelverket. For byggebransjen betyr det å kutte avfall og øke gjenbruk av byggematerialer. De nye kravene innebærer blant annet økt digitalisering, produktinformasjon med dokumentasjon for gjenbruk og nye standardiseringer. I EU har det vært utviklingsarbeid på dette i flere år.


Bygg som materialbank

I 2015 startet forsknings- og utviklingsprosjekt «BAMB» (Buildings As Material Banks). Prosjektet var støttet av EUs Horizon2020-midler, og bestod av 15 partnere fra syv europeiske land. Sammen jobbet de for ett oppdrag – å finne frem til løsninger og et system som skulle muliggjør et skifte i byggesektoren ved å skape sirkulære løsninger.


Om en industri skal lykkes i å bli sirkulær eller ikke, avhenger av om det er verdi i gjenbruk av materialene. Verdiløse materialer blir avfall, mens verdifulle materialer resirkuleres. Økt verdi tilsvarer slik mindre avfall, og her er BAMB (bygg som materialbank) en løsning. En digital plattform for kartlegging av byggets materialverdi gir muligheter for gjenbruk gjennom salg og kjøp. Slik gis brukte byggematerialer en verdi.

Systemskifte mot gjenbruk

BAMB vil muliggjøre et systemisk skifte der bygninger blir en del av en sirkulær økonomi. I framtiden kan vi se for oss hvordan design og fleksibelt utformede bygg, bidrar til gjenbruk i sirkulære verdikjeder. Materialer som stein, metaller og tømmer, vil da opprettholde sin verdi – i en sektor som produserer mindre avfall og gjenbruker mer. Bygninger fungere som banker av verdifulle materialer – og bremser uttak av jomfruelige ressurser fra jorda vår.

Prosjektet belyste utvikling og integrering av verktøy som kan muliggjøre et sirkulært skifte i byggesektoren: Materials Passports og Reversible Building Design – støttet av nye forretningsmodeller, politiske forslag og ledelses- og beslutningsmodeller.


Madaster til Norge

Som et resultat av prosjektet finnes det i dag flere kommersielle selskap i Europa som jobber med utvikling av «Material pass og Building as a Material bank». 21 av disse bedriftene er kartlagt ettersom de inneholder for kategorisering av byggematerialer, digital plattform, eierinformasjon, gjenbrukspotensial, forbrukerdata over energiforbruk, BIM-modeller, sertifiseringer med mer. Et av selskapene som skårer høyest er nederlandske Madaster (www.madaster.com). Selskapet starter nå opp i Norge og tilbyr en unik digital plattform som samler de nye kravene til bygg, og som vil tilby en finans,-sirkularitets- og karbonkalkulator.

BAMB forsknings og utviklingsprosjektet ble avsluttet februar 2019, men vil fortsette som et forsknings og utviklingsprosjekt fremover.

Du kan lese mer om «The European green deal, circular actionplan, construction and buildings» her: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_420

Siste innlegg

Se alle
  • Svart Linkedin Ikon
  • Svart Twitter Ikon
  • Svart Facebook Ikon

© Karenlyst allé 9B, 0212 Oslo  Telefon: 95919625  E-post: info@circularnorway.no