• Circular Norway

1 200 personer så lansering av Gap-rapporten  

Oppdatert: 24. sep. 2020

Circularity Gap Report Norway viser at Norge kun er 2,4 prosent sirkulært.

Leif Nordhus, Adm. Dir i Circular Norway

27. august var det digital lansering av den første rapporten på sirkularitet i Norge. Sendingen ble fulgt av 1200 mennesker.

- Vi hadde rekordmange seere. Det viser et imponerende stort engasjement for sirkulærøkonomi, sier daglig leder i Circular Norway, Leif Nordhus. Han var strålende fornøyd med engasjementet rundt Gap-rapportlanseringen.Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn innledet lanseringen med innsikt i hvordan regjeringen jobber nå med omstillingen til sirkulærøkonomi. Prosjektleder for Gap-rapporten, Alexander Christiansen delte hovedfunn, og deretter snakket sjefanalytiker i Nordea, Thina Saltvedt, om hvordan markedet må tilpasse seg EUs ambisjoner om å bli et nullutslippskontinent innen 2050 gjennom å bli et helsirkulært samfunn. Hun trakk frem at finans kan regulere markedet med grønne produkter

Norge på forbrukstoppen

Gap-rapporten er et svar på regjeringens ambisjon om at Norge skal bli et foregangsland innenfor sirkulærøkonomi. Circular Norway mener at vi må kjenne nå-situasjonen for å måle fremdriften.

Nordmenn forbruker 44,3 tonn råmaterialer til mat, klær, bygg, transport, elektronikk og mer, per person. Der er tre ganger så mye som gjennomsnittseuropeeren. Slik er vi med på å tømme jorda for viktige råvarer. Circularity Gap Report Norway er den første analysen av nordmenns forbruk som hvordan vårt forbruk viser uttak av fornybare ressurser (biologisk materiale) og ikke-fornybare ressurser (metaller, mineraler og fossile ressurser). Rapporten viser at over 97 prosent av materialene vi henter ut fra jorda for å produsere varer til nordmenn, ikke kommer tilbake til kretsløpet igjen. For å minske vårt materialfotavtrykk må vi gjenvinne og ombruke mer.

Systemendring for å redde miljøet

FN mener verdenssamfunnet kun har få år på oss for å gjøre endringene som kan redde menneskeheten fra klimakrisen. Utarming av jordens råmaterialer, og «bruk og kast»-økonomi, har siden den industrielle revolusjonen ført til miljøødeleggelser og utarming av jordens ressurser. Fremover må vi designe, produsere og bruke varer og tjenester innenfor planetens tåleevne. Det innebærer en systemendring som påvirker næringsliv, arbeidsliv og vårt forbruk. I desember kommer Norges første strategi for sirkulærøkonomi. Den vil skissere en løsning på klimakrisen, råvaremangel og bærekraftig produksjon uten avfall.

Sirkulærøkoniomi gir grønne muligheter

- Gap-rapporten viser at Norge har potensial til å gå fra 2,4 prosent sirkularitet til 45,8 prosent ved å legge om til sirkulærøkonomi i nøkkelsektorer, sier Nordhus.

I rapporten løftes seks scenarioer for ulike næringer. Det handler om en totalovergang til ren energi, grønne transportsystemer, sirkularitet i byggenæringen, sirkulære matsystemer, en sterk reparasjon, gjenbruk - og resirkuleringsøkonomi og sirkulær skog- og trevirkeproduksjon. Dersom dette gjennomføres kan Norge øke sirkularitet fra 2,4% til 48,8% .

- I rapporten pekes det på at omstilling av bygge- og matsektor, sammen med overgang til total ren energi gir den mest effektive omstillingen. Vi håper dette vil reflekteres i strategien for sirkulærøkonomi som kommer i desember, poengterer Nordhus.


Næringslivet i front

Under lanseringen var det to panel som diskuterte hvordan omstillingen fra lineær til sirkulær økonomi kan skje mest effektivt. I paneldebatten om næringslivets rolle og fremtidige arbeidsplasser deltok adm. dir i Elektroforenigen, Frank Jægtnes, bærekraftsansvarlig i Virke, Camilla Gramstad, adm.dir. i Vestre Furniture, Jan Christian Vestre og Karin Sund, fra Biogass Norge.

Debatten ble moderert av Cathrine Barth. Panelet vektla viktigheten av grønne, offentlige rammebetingelser og omlegging til sirkulære krav i offentlige anskaffelser. Dette krever igjen et kompetanseløft i offentlig sektor som omsetter for 520 milliarder kroner i året i offentlige innkjøp. Næringslivet har til nå ledet an i omstillingsarbeidet hittil. Nå trenger vi sirkulære rammebetingelser, grønn forskning, mer kompetanse og sirkulære tjenester.

Forbrukeren er kraftsenteret i omstillingen

Forbrukeren er driveren i det grønne skiftet. Paneldebatt nummer to handlet om hvordan å sikre et sirkulært forbruk. Her løftet fagsjef i Forbrukerrådet, Gunstein Instefjord at forbrukeren må få anledning til å ta informerte valg. Adm. Dir. Norsk Landbrukssamvirke, Ola Hedstein, fortalte at mye har skjedd i matsektoren. Adm.dir. i FINN, Christian Printzell Halvorsen, fortalte at de ser hele tiden etter nye markeder for gjenbruk. Influenzer og grunder Jenny Skavlan delte sine erfaringer med omsøm og motivasjon av forbrukere. Forbrukerdebatten ble leder at Marie Storli, leder i Rethinking Economics, og alle var enige i at innovasjon innenfor sirkulære varer og tjenester bidrar til at forbrukeren kan ta gode valg.


Lanseringen kan sees her: Circularity Gap Report Norway

Næringsdrevet initiativ

Initiativet til Circularity Gap Report Norway var Skift, Virke og Circular Norway. Deretter deltok en rekke ulike bedrifter og organisasjoner i samarbeidet med rapporten. Gap-rapporten kan lastes ned her: https://www.circularnorway.no/gap-report .

  • Svart Linkedin Ikon
  • Svart Twitter Ikon
  • Svart Facebook Ikon

© CircularNorway  Apotekergata 10, 0180: Oslo  Telefon: 95919625  E-post: info@circularnorway.no