Circularity Gap Report Norway

Circularity Gap Report Norway skal kartlegge hvor sirkulært Norge er. Rapporten vil etablere en felles måling og måltall for norsk samfunn og norsk næringsliv. Her skal potensialet og fordeler samt barrierer og utfordringer i Norge bli analysert slik at vi kan iverksette tiltak som kan lukket gapet. Prosjektet peker på muligheter for kvantifiserbare forbedringer som danner grunnlag for utarbeidelse av en relevant og effektfull politikk.

Behovet for kjennskap og et faktabasert bilde på den norske sirkulærstatus er stort, både blant forskere, næringsaktører og offentlige myndigheter.  Gjennom kontinuerlige årsrapporter ønsker vi å undersøke om tiltakene som blir iverksatt reduserer gapet eller om det må nye tiltak til.

 

Prosjektet er organisert for å sikre norsk og lokal forankring med medvirkning av private og offentlige i prosessen. Circularity Gap Report Norway er basert på velkjent samarbeidsbasert metodikk fra Circle Economy. På kort tid har rapporten vunnet anerkjennelse både blant markedsaktører, myndigheter og forskningsmiljø. Formålet med rapporten er å involvere norske næringer og gi norske interessenter en forståelse av hvor mulighetene ligger i en norsk omstilling til en sirkulærøkonomi. Rapporten danner dermed grunnlag for en mulig Circular Roadmap for Norge.

Har du spørsmål om Circularity Gap Report Norway? 

Kontaktperson: Alexander Christiansen, tlf: 48178088

Andre Circularity Gap rapporter

The Circularity Gap report 2019

The Circularity Gap report 2018

The Circularity Gap report- Østerrike

  • Svart Linkedin Ikon
  • Svart Twitter Ikon
  • Svart Facebook Ikon

© Karenlyst allé 9B, 0212 Oslo  Telefon: 95919625  E-post: info@circularnorway.no