Partnere

 

RENAS

RENAS er landets ledende EE-returselskap. Med 14 behandlingsanlegg og rundt 100 innsamlere over hele landet ivaretar RENAS produsentansvaret til nær 3100 produsenter og importører av EE-produkter

“For å lykkes med en sirkulær overgang i næringslivet må vi bort fra oppfatningen om at sirkulærøkonomien er en ren miljøkamp. For å skape en endringsvilje i næringslivet handler det om penger og lønnsomhet. De sentrale driverne i denne transformasjonen er produsenter og industribedrifter. Innovasjonen må dyrkes. Arenaer må skapes. Vi må tørre å snakke med folk på tvers av bransjer og fagfelt. Nye idéer krever nye perspektiver. Det krever vilje til å lykkes og mot til å feile. Det koster, men tilbakeskuende vanetenkning koster mer. Både for bedriften og miljøet.”

Bjørn Arild Thon, Administrerende direktør, RENAS

 

Elektroforeningen

Elektroforeningen(EFO) er en bransjeorganisasjon for produsenter, importører og grossister av elektronisk materiell, utstyr og løsninger.

Elektrobransjen sitter på nøkkelen til å helelektrifisere Norge basert på deres fornybare kraftproduksjon. Samtidig er vi avhengige av elektroprodukter som produseres basert på begrensede ressurser og materialer, som gull, sølv og kobber. For noen av disse råvarene er det kun 10-20 år igjen av kjente forekomster i jordskorpen. Flere aktører i elektrobransjen har tatt dette innover seg gjennom økodesign og nye forretningsmodeller blant annet ved at produktene selges som tjenester med lang levetid.

“Vi i elektrobransjen kjenner på kroppen at vi går mot ressursknapphet på kritiske materialer og råvarer. I dag forsvinner urovekkende store mengder materialer ut av kretsløpene og dette er ikke bærekraftig. Vi må sikre at produkter ikke ender opp som avfall, men vi må ivareta at produktene, komponentene og materialene holder seg i verdikjedene så lenge som mulig. Gjennom Circular Norway er Elektroforeningen med på å starte en dugnad som involverer hele verdisyklusen. Slik sikrer vi et velfungerende marked.“

Frank Jaegntnes, Administrerende Direktør, Elektroforeningen

 

Regnskap Norge

Regnskap Norge er profesjons- og bransjeforeningen for autoriserte regnskapsførere i Norge. Hovedmålet er å bidra til lønnsom vekst for regnskapsbransjen, i en digital hverdag. Dette gjøres gjennom et omfattende kvalitets- og informasjonsarbeid, faglig støtte til medlemmene og være i forkant av utviklingen. Regnskap Norge er en betydelig leverandør av kurs og kompetanseprodukter. Foreningen ivaretar også medlemmenes interesser overfor myndigheter og politiske institusjoner, og er en viktig høringsinstans.

«Vi i Regnskap Norge er opptatt av mulighetene som ligger i regnskapsførers rolle i den sirkulære økonomien. Sirkulær logikk utfordrer vårt tankesett som økonomer og også hvordan vi rent praktisk gjør det i regnskapene. Vi tror regnskapsbransjen vil spille en viktig rolle i omstillingen fra lineær- til sirkulærøkonomi. Ikke bare for hvordan regnskapet føres, men også i å holde oversikt over materialverdier og bidra med gode råd for å gjøre sirkulærøkonomien lønnsom for bedriftene. »
– Christine Lundberg Larsen, Administrerende direktør, Regnskap Norge

 

De fleste av Norges viktigste næringer er representert i Mo Industripark. I parken finnes metall- og prosessindustri, havbruksnæring, gruve-/bergindustri, et stort leverandør- og tjenestemiljø, datasenterindustri, engineering- og verkstedindustrimiljø. Med mer enn 100 bedrifter og rundt 2500 industriarbeidsplasser er Mo Industripark en av de største industriparkene i Norge, og det industrielle tyngdepunktet i nord.

Mo Industripark AS (MIP) er eiendoms- og infrastrukturselskapet i industriparken og forvalter, utvikler og drifter eiendommer, infrastruktur, anlegg og utstyr i parken. I tillegg distribuerer MIP AS vann, gass, fibernett og strøm, samt legger til rette for nyetableringer. MIP arbeider også for at industrien har best mulige rammebetingelser samt legger til rette for innovasjon og forretningsutvikling gjennom eksempelvis gjennomføring av FoU og innovasjonsprosjekter. Sirkulær økonomi har også over flere år vært en uttalt satsing for MIP for å lukke verdikjeder og dermed styrke industriens konkurransekraft.

– Sirkulær økonomi er et tema vi har løftet frem overfor lokale, regionale og nasjonale myndigheter i flere år allerede. Etter vår mening bør det høyere opp på den politiske dagsordenen og bør være grunnleggende i alle sektorer og næringer. Vi mener også det er viktig at vi har en tydelig stemme nasjonalt som kan bidra i den nødvendige samkjøringen som må komme, samt jobbe for at vi får en tverrsektoriell nasjonal strategi for sirkulær økonomi i Norge utarbeidet av regjeringen, gjerne i form av en «Sirkulær 21» prosess. Hvis ikke vil vi tape konkurransekraft internasjonalt. Derfor har vi valgt å inngå samarbeid med Circular Norway som på kort tid har blitt en tydelig aktør og viktig koblingspunkt i sirkulærøkonomiske spørsmål og som har en helt nødvendig sektorovergripende tankegang med i sitt arbeid, sier administrerende direktør i Mo Industripark AS, Arve Ulriksen.