City Scan Kongsvinger

Kongsvinger regionen, har gått sammen med Circle Economy og Circular Norway for å gjennomføre en Circular Scan av Konsgvinger regionen.

 

Denne analysen vil fokusere på verdikjeden i bygg, eiendom- og anlegg bransjen. Hele prosessen vil ta 12 måneder og er delt opp i 4 faser. Etter hver fase vil vi invitere inn til workshop for å forankre funn og diskutere retning for neste fase.

Fokus på bygg, eiendom- og anlegg verdikjeden

Circle Scan Kongsvinger Regionen er en materialstrømsanalyse av verdikjeden innenfor bygg, eiendom- og anleggs bransjen i Kongsvinger regionen. Målet med denne prosessen er å finne frem til nye sirkulære løsninger basert på analysen av verdikjeden. Vi vil lage sirkulære pilotprosjekter med løsninger til hvordan regionen kan få mindre avfall i verdikjeden, økt økonomisk gevinst for bedriftene og høyere sysselsetting.

Rapport for fase 1 og 2     

1

FASE 1: Kartlegging av aktører og sirkulære initiativ

Status: ferdigstilt

Hver fase av Circle Scan Kongsvinger Region har konkrete mål. 

 

Målene for fase 1 er:

 1. Kartlegging av viktigste aktørene i bygg, eiendom- og anlegg verdikjeden i Kongsvinger regionen

 2. Hovedutfordringer for aktørene knyttet til sirkulær økonomi

 3. Pågående sirkulære initiativer i bygg, eiendom- og anlegg verdikjeden i Kongsvinger regionen.

 4. Rettningslinjer, forskrifter og standarer for sirkulæritet i bygg, eiendom- og anlegg verdikjeden (lokalt, regional og nasjonalt)

 5. Politiske mål og strategier for sirkulæritet i i bygg, eiendom- og anlegg verdikjeden (lokalt, regional og nasjonalt)

Hvordan skal vi nå målene

For å nå disse målene må vi ha et høyt fokus på kartlegging. Circular Norway og Eva Snare, Næringsjef i Nord-Odal kommune skal starte fase 1 med kartleggingsarbeidet som går ut på å intervjue de viktigste aktørene. Her handler det om å få en god oversikt over hvilke utfordringer aktørene møter. Kartleggingen som blir gjort i fase 1, er grunnlaget for resten av prosessen. Derfor må dette blir gjort grundig.

2

FASE 2: Analyse av materialstrømmer

Status: fullført

Målene for fase 2 er: 

   1. Hente inn data på materialstrømmene i byggenæringen i Kongsvinger regionen.

   2. Finne data som viser hele verdikjeden i byggenæringen.

Hvordan skal vi nå målene

For å finne date fra hele verdikjeden vil vi hente data fra bergverksindustri, skogbruk, import og eksport av byggevarer, energibruk i bygg og avfall både fra byggefasen og rivingsfasen.

Skjermbilde 2020-03-16 kl. 14.29.19.png
3

FASE 3: Sirkulære innovasjoner

Status: ferdig

I fase  3 fokuserer vi på sirkulære innovasjoner. Fra fase 2 har vi valgt ut 3 mulige strategier som vi nå utvikler for å starte opp pilot prosjekter. 

 

De tre strategiene er; 

1) Økt bruk av sekundære materialer

2) Korte ned verdikjeden

3) Kapasitetsbygging og opplæring

For å utarbeide strategier som passer til Kongsvinger regionen vil vi jobbe sammen med lokale eksperter ogg nøkkelpersoner. Vi ønsker også å involvere lokale aktører for å få innspill, vi vil derfor arrangere flere webinarer hvor vi legger frem resultater fra fase 1 & 2, samt de 3 strategiene. 

Innen hver strategi finnes det flere potensielle piloter. 

F.eks kan man se på sirkulære innkjøp for både strategi 1 og 2. 

Les om workshop fase 3 her, da ble det besluttet hvilket piloter som skal utarbeides i fase 4

4

FASE 4: Handlingsplan

Status: påbegynt

Fase 4 av Kongsvinger regionen er i gang. 

I fase 4 er målet å levere handlingsplaner for 3 pilotprosjekter. Planen vil inneholde informasjon om økonomi, aktiviteter, viktige aktører og sosiale, økonomiske og miljø påvirkninger fra prosjektet.

Fra fase 2 og 3 ble det bestemt at pilotene skal omhandle økt bruk av sekundære materialer, korte ned verdikjeden og kapasitetsbygging og opplæring. 

Fra dette har vi nå identifisert 3 piloter, disse er; 

 

 1. Sirkulære innkjøp – opplæring og kapasitetsbygging

 2. Kvalitetssikring av materialer fra donor-bygg 

 3. Produkt som tjeneste i sirkulærebygg – fokus på møbel 

 

Samtlige av pilotene vil lene seg på prosjektet O-House. O-house har som mål å bygge sirkulære bygg for førstegangskjøpere i Kongsvingerregionen. De er nå inne i pilotering fasen. 

Vi jobber nå for å utvikle handlingsplaner for hver av disse pilotene. Vi skal utvikle konsept, visjon og aktivitetsplan. Vi er også i kontakt med lokale aktører som kan lede prosjektene videre etter at fase 4 er fullført. 

 

Workshop for fase 4 skjer den 15. Oktober. Vi hadde håpet at vi kan holde denne workshopen fysisk, men det vil avhenge av Covid-19 situasjonen på tidspunktet. 

Hvis du har spørsmål om pilotene eller ønsker å delta på workshop den 15. oktober, ta kontakt med Sofie Pindsle, Prosjektleder for Circular Scan Kongsvinger regionen. 

Interessert i å være en del av city scan programmet? 

 • Svart Linkedin Ikon
 • Svart Twitter Ikon
 • Svart Facebook Ikon

© CircularNorway  Apotekergata 10, 0180: Oslo  Telefon: 95919625  E-post: info@circularnorway.no