City Scan Kongsvinger

Kongsvinger regionen, har gått sammen med Circle Economy og Circular Norway for å gjennomføre en Circular Scan av Konsgvinger regionen.

 

Denne analysen vil fokusere på verdikjeden i bygg, eiendom- og anlegg bransjen. Hele prosessen vil ta 12 måneder og er delt opp i 4 faser. Etter hver fase vil vi invitere inn til workshop for å forankre funn og diskutere retning for neste fase.

Fokus på bygg, eiendom- og anlegg verdikjeden

Circle Scan Kongsvinger Regionen er en materialstrømsanalyse av verdikjeden innenfor bygg, eiendom- og anleggs bransjen i Kongsvinger regionen. Målet med denne prosessen er å finne frem til nye sirkulære løsninger basert på analysen av verdikjeden. Vi vil lage sirkulære pilotprosjekter med løsninger til hvordan regionen kan få mindre avfall i verdikjeden, økt økonomisk gevinst for bedriftene og høyere sysselsetting.

Rapport for fase 1 og 2     

1

FASE 1: Kartlegging av aktører og sirkulære initiativ

Status: ferdigstilt

Hver fase av Circle Scan Kongsvinger Region har konkrete mål. 

 

Målene for fase 1 er:

 1. Kartlegging av viktigste aktørene i bygg, eiendom- og anlegg verdikjeden i Kongsvinger regionen

 2. Hovedutfordringer for aktørene knyttet til sirkulær økonomi

 3. Pågående sirkulære initiativer i bygg, eiendom- og anlegg verdikjeden i Kongsvinger regionen.

 4. Rettningslinjer, forskrifter og standarer for sirkulæritet i bygg, eiendom- og anlegg verdikjeden (lokalt, regional og nasjonalt)

 5. Politiske mål og strategier for sirkulæritet i i bygg, eiendom- og anlegg verdikjeden (lokalt, regional og nasjonalt)

Hvordan skal vi nå målene

For å nå disse målene må vi ha et høyt fokus på kartlegging. Circular Norway og Eva Snare, Næringsjef i Nord-Odal kommune skal starte fase 1 med kartleggingsarbeidet som går ut på å intervjue de viktigste aktørene. Her handler det om å få en god oversikt over hvilke utfordringer aktørene møter. Kartleggingen som blir gjort i fase 1, er grunnlaget for resten av prosessen. Derfor må dette blir gjort grundig.

2

FASE 2: Analyse av materialstrømmer

Status: fullført

Målene for fase 2 er: 

   1. Hente inn data på materialstrømmene i byggenæringen i Kongsvinger regionen.

   2. Finne data som viser hele verdikjeden i byggenæringen.

Hvordan skal vi nå målene

For å finne date fra hele verdikjeden vil vi hente data fra bergverksindustri, skogbruk, import og eksport av byggevarer, energibruk i bygg og avfall både fra byggefasen og rivingsfasen.

Skjermbilde 2020-03-16 kl. 14.29.19.png
3

FASE 3: Sirkulære innovasjoner

Status: ferdig

I fase  3 fokuserer vi på sirkulære innovasjoner. Fra fase 2 har vi valgt ut 3 mulige strategier som vi nå utvikler for å starte opp pilot prosjekter. 

 

De tre strategiene er; 

1) Økt bruk av sekundære materialer

2) Korte ned verdikjeden

3) Kapasitetsbygging og opplæring

For å utarbeide strategier som passer til Kongsvinger regionen vil vi jobbe sammen med lokale eksperter ogg nøkkelpersoner. Vi ønsker også å involvere lokale aktører for å få innspill, vi vil derfor arrangere flere webinarer hvor vi legger frem resultater fra fase 1 & 2, samt de 3 strategiene. 

Innen hver strategi finnes det flere potensielle piloter. 

F.eks kan man se på sirkulære innkjøp for både strategi 1 og 2. 

Les om workshop fase 3 her, da ble det besluttet hvilket piloter som skal utarbeides i fase 4

4

FASE 4: Handlingsplan

Status: Fullført

Fase 4 av Kongsvinger regionen er iavsluttet. 

I fase 4 er målet å levere handlingsplaner for 3 pilotprosjekter. Planen vil inneholde informasjon om økonomi, aktiviteter, viktige aktører og sosiale, økonomiske og miljø påvirkninger fra prosjektet.

Fra fase 2 og 3 ble det bestemt at pilotene skal omhandle økt bruk av sekundære materialer, korte ned verdikjeden og kapasitetsbygging og opplæring. 

Fra dette har vi nå identifisert 4 piloter, disse er; 

 

 1. Kvalitetssikring av materialer fra donor-bygg

 2. Regionalt nettverk for gjenbruk og redesign av møbler 

 3. Sirkulære innkjøp – opplæring og kapasitetsbygging

 4. O-house og relaft

Den 10. November gjennomførte vi den siste workshoppen i Circle Scan Kongsvinger regionen. 

Da jobbet man i grupper for å diskutere innholdet i handlingsplanene som ble lagt frem. Først jobbet man med visualiseringen og aktørene. Videre ble aktivitetene gjennomgått. 

Pilotene , Regionalt nettverk for gjenbruk og redesign av møbler, Kvalitetssikring av materialer fra donor-bygg har nå etablert arbeidsgrupper som vil starte arbeidet snarlig. Piloten Sirkulære innkjøp – opplæring og kapasitetsbygging er fortsatt under itvikling da det er mulighet for flere rettninger. Men det er tydelig at det er flere kontaktpunkter mellom denne og de andre pilotene

Hvis du ønsker å delta i en av disse pilotene kan du ta kontakt med prosjektleder. 

   Regionalt nettverk for gjenbruk og redesign av møbler 

 • Opprette ett nettverk for deling av møbler i regionen, slik at man kan redeisgne og gjenbruke mer. Kontormøbler er ett produkt det er svært vanskelig å resirkulere og materialgjenvinde, så ved å gjenbruke eller rediesigne kan man unngå dette. 

 • Prosjektleder; Anne Huse, Innlandet fylke 

 • Epost; anne.huse@innlandetfylke.no 

pilot 1.png

Kvalitetssikring av materialer fra donor-bygg 

 • Målet med denne piloten er å utvikle en prosess for å demontere bygg i stedet for å rive. Ved demonteringvil kan kunne gjenbruke ett høyt antall av materialene i bygget. Disse materialene må dermed kvalitetsjekkes for å forsikre at de holder riktige krav og kvaliteter for å kunne blir brukt igjen. Når dette er oppnådd kan materialene gå inn i database for videresalg. 

 • Prosjektleder; Ole gunnar Holen, Sør-Odal Kommune 

 • Epost; Ole.Gunnar.Holen@sor-odal.kommune.no

pilot 2.png

Sirkulære innkjøp – opplæring og kapasitetsbygging

 • Offentlige innkjøp og anbud er en ressurskrevende prosess. Både på menneskelig og materiell kapital. Gjennom dette prosjektet ønsker vi å gjennomføre ett sirkulærtinnkjøp. For å få dette til trengs det opplæring i mange ledd av kommuneadministrasjon og lokale politikere. Hvis man klarer å gjennomføre ett sirkulær innkjøp håper vi at dette kan gjøre det lettere å gjennomføre flere og for andre kommuner å lære av Kongsvingerregionen. 

 • Prosjektleder; Sofie Pindsle, Circular Norway

 • Epost: sp@circularnorway.no

 • Svart Linkedin Ikon
 • Svart Twitter Ikon
 • Svart Facebook Ikon

© CircularNorway  Apotekergata 10, 0180: Oslo  Telefon: 95919625  E-post: info@circularnorway.no