Circle Scan Kongsvingerregionen

Circle Scan – Kongsvingerregion

-omstilling til sirkulærøkonomi i byggenæringen 

 

Sirkulærøkonomi handler om å skape en økonomi som er designet for å unngå avfall, og heller la ressursene bevares i kretsløpet og la avfall bli en ressurs. Nye forretningsmodeller og teknologi bidrar til å opprettholde verdien av produkter og råmaterialer så lenge som mulig ved gjenbruk og ombruk. Slik blir sirkulærøkonomi en grønn omstillingsmotor – og et effektivt virkemiddel for å nå de overordnede målene i Parisavtalen  og FNs bærekraftsmål

 

Grønne åkrer, endeløse skoger og lange elver kjennetegner Kongsvingerregionen, som kalles Norges grønne hjerte. Kommunene Eidskog, Grue, Kongsvinger, Sør-Odal, Nord-Odal og Åsnes har lenge vært gode å benytte naturressurser til næringsdrift, og de har fokus på grønn vekst. Kongsvingerregionen har mange store aktører som deltar i byggenæringens verdikjede – fra å levere råvarer til avfallshåndtering. Gjennom Circle Scan skal de se på hvordan å øke sirkularitet i byggenæringen i regionen gjennom å tilrettelegge for (nye) forretningsmodeller som underbygger sirkulære prosesser. 

 

Bygg- og anlegg er den største innlandsnæringen i Norge, med stort råvareforbruk, høyt utslipp og mye avfall. Byggenæringen blir ofte referert til som 40%- næringen. Det vil si at sektoren står for 40% av alt avfall, 40% av klimagassutslipp og 40% av forbruk av energi, råmaterialer og vannressurser. Mengden bygningsavfall er økende, og det går ofte rett til forbrenning. Det er et stort potensial for gjenbruk og grønne forbedringer. I Circle Scan identifiserte vi over 160 lokale iaktører i byggenæringens verdikjede innen 16 ulike kategorier, og innhentet data fra disse gjennom dybdeintervjuer og digital spørreundersøkelse. Konklusjonen var at ingen av byggherrene i regionen benyttet gjenbrukt eller resirkulert byggemateriale, og at det i liten grad benyttes materiale som ikke er basert på jomfruelige råvarer. Samtidig har vi kartlagt at avfall fra nyoppførte bygg utgjør mer enn avfallet når tilsvarende gamle bygg rives.

Mål: 

 • Bevare ikke-fornybare råmaterialer 

 • Kutte i Co2-utslipp 

 • Skape sirkulære arbeidsplasser

 • Kutte kommunale utgifter 

 

“Kongsvingerregion har potensial til å bli en foregangsregion i Norges omstilling til sirkulærøkonomi. Regionen har stor tilgangen på skog, er innovative i bruk av tre i nye bygg, og det er en økende interesse for bærekraft og sirkulære konstruksjoner i byggesektoren.»

 

Jordi Pascual, prosjektleder Circle Economy

 

Rapporter fra Circle Scan Kongsvingerregionen

Skjermbilde 2020-04-29 kl. 10.45.40 a.m.

Rapport - Fase 1&2

Skjermbilde 2020-12-15 kl. 19.24.12.png

Rapport - Fase 3 & 4 

Hva er Circle Scan Kongsvingerregionen 

 - fra analyse til nye sirkulære forretningsmodeller 

Studiet består av fire faser. 

Prosjektet ledes av Circle Economy i Amsterdam i samarbeid med Circular Norway. Deltakerne er lokale prosjekteiere og bedrifter, samt interessenter fra nasjonal byggesektor. 

 
 
1

FASE 1: Kartlegging av aktører og sirkulære initiativ

De viktigste interessentene i regionen ble intervjuet og det er innhentet statistikk.

Kartleggingen som blir gjort i fase 1 er grunnlaget for resten av prosessen. Innsikten viste at i skogregionen ble lite foredlet lokalt, selv om det er mange aktører knyttet til bygg- og anleggsbransjen. Næringen er svært viktig for verdiskapningen og sysselsettingen, og det er stort potensial for forbedringer. Å forstå utfordringene for aktører som allerede jobber med sirkulærøkonomi, er en nøkkel til å lykkes.

 

 Mål for fase 1:  

 1. Oversikt over de viktigste aktørene i bygg, eiendom- og anlegg verdikjeden i Kongsvingerregionen. 

 2. Avdekke hovedutfordringer for aktørene knyttet til sirkulær økonomien. 

 3. Innsikt i pågående sirkulære initiativer i bygg, eiendom- og anleggs-verdikjeden

 4. Kunnskap om retningslinjer, forskrifter og standarder for sirkularitet i bygg, eiendom- og anlegg verdikjeden både lokalt, regional og nasjonalt. 

 5. Innsikt i lokale, regionale- og nasjonale politiske mål og strategier for sirkularitet i i bygg, eiendom- og anlegg verdikjeden 

Byggenæringens verdikjede i Kongsvingerregionen

 
2

FASE 2: Analyse av materialstrømmer

Innhenting av data fra hele verdikjeden på forbruk, gjenbruk og avfall av råmaterialene energi, vann, biomasse, mineraler og metaller. Data ble hentet fra Eurostat, SSB og industriorganisasjoner som underlag for en materialstrømsanalyse av byggenæringen. Det sees på uttak av råmaterialer fra bergverksindustri, skogbruk, og import- og eksport av byggevarer, energibruk i bygg- og avfall, og forbruk i byggeprosjekter, og kast i rivingsfasen. Det blir delt en visuell presentasjon av metabolismen (forbruk, prosessering og livsløp) for ressurser fordelt på privatboliger, formålsbygg og infrastruktur. Diagram under.

Det ble identifisert syv sirkulære strategier, som bidrar til å øke sirkulariteten i verdikjeden. I workshop for Fase 2 ble tre strategier valgt for videre utvikling i fase 3 & 4.

 

Mål for fase 2: 

1.     Kunnskap om materialstrømmene i byggenæringen i Kongsvinger regionen.

2.     Data som viser hele verdikjeden i byggenæringen, og gir grunnlag for analyse for økt sirkularitet.

3.     Kartlegge og velge sirkulære strategier og muligheter

Skjermbilde 2020-03-16 kl. 14.29.19.png
 
3

Materialstrømanalyse av bygg reist i 2018 i Kongsvingerregionen

FASE 3: Sirkulære innovasjoner

Fase 3 startet med å arrangere flere webinarer der resultatene fra fase 1 og 2 ble lagt frem. Basert på strategiske valg fra fase 2, ble de tre prioriterte strategiene diskutert og utviklet. Innenfor hver av disse er det potensial for å utvikle sirkulære pilotprosjekter. For å utarbeide disse sirkulære innovasjonspilotene ble lokale eksperter, aktører og nøkkelpersoner involvert i utviklingen. Deretter ble de pilotene som best kunne oppfylle målene i strategiene, valgt for realisering. 

 

De tre strategiene:

1) Øke gjenbruk av materialer

2) Korte ned verdikjeden

3) Kapasitetsbygging og opplæring

 
4

Sirkulære strategier valgt for utvikling av piloter

FASE 4: Handlingsplan

I fase 4 var målet å levere handlingsplaner for tre pilotprosjekter. Disse skulle inneholde informasjon om budsjett, aktiviteter, viktige aktører og sosiale, - økonomiske- og miljø-påvirkninger fra prosjektet. I fase 2 og 3 ble det bestemt at pilotene skal omhandle strategiene; øke gjenbruk av materialer, korte ned verdikjeden og kapasitetsbygging og opplæring. Utfra dette ble det identifisert fire piloter med stort potensial for å øke sirkulariteten i Kongsvingerregionen. 

 

Fire sirkulære piloter 

1.  Kvalitetssikring av materialer fra donor-bygg

2.  Regionalt nettverk for gjenbruk og redesign av møbler 

3.  Sirkulære innkjøp – opplæring og kapasitetsbygging

4.  O-house og relaft

Utviklingen av handlingsplanen for disse pilotene ble gjort i fellesskap med Circle Economy, Circular Norway, lokale prosjekteiere, lokale aktører og ledende nasjonale, sirkulære aktører innenfor byggesektoren.  

 
SIRKULÆRE PILOTER

Ombruk – et regionalt nettverk for gjenbruk og redesign av møbler 

Et nettverk for salg og kjøp av brukte kontormøbler i regionen med både gjenbruk og redesign. Kontormøbler er ett produkt det er svært vanskelig å resirkulere og materialgjenvinne. ,

Prosjektet bidrar til å: 

 • Kutte C02-utslipp, avfall og materialbruk gjennom gjenbruk 

 • Sirkulære arbeidsplasser 

 • Kutte kostnader gjennom gjenbruk og redesign

Kontaktperson: Prosjektleder, Eva Snare, Eva.Snare@nord-odal.kommune.no

pilot 1.png

Kvalitetssikring av materialer fra donor-bygg 

Donere gamle bygg til å bli materialer i nye bygg. I denne piloten er målet å utvikle en effektiv måte å demontere bygg i stedet for å rive. I forkant av demonteringen vil det kartlegges hvilke materialer som kan gjenbrukes. Disse kvalitetsjekkes for å forsikre at de møter dagens byggekrav og har kvaliteter for å kunne blir gjenbrukt. Når dette er oppnådd kan materialene gå inn i database for videresalg.

Prosjektet bidrar til å: 

 • Bevare ikke-fornybare råmaterialer 

 • Kutte i Co2-utslipp 

 • Kutte kommunale utgifter 

Kontakt: Prosjektleder Ole Gunnar Holen, Ole.Gunnar.Holen@sor-odal.kommune.no

pilot 2.png

Sirkulære innkjøp – opplæring og kapasitetsbygging

Gjennom dette prosjektet ønsker vi å skygge «vanlige» innkjøp med sirkulæreinnkjøp. Innkjøpene vil variere fra bygg til mindre produkter. Ved å skygge innkjøpene vil vi legge frem ett alternativt innkjøp med fokus på sirkulære prinsipper. Offentlige innkjøp og anbud er en ressurskrevende prosess, og for å lykkes med piloten trengs det opplæring i mange ledd; både av kommuneadministrasjon og lokale politikere. Denne piloten kan være grunnlaget for en endring mot sirkulære anbud både lokalt og nasjonalt, og slik gi god læring.

Prosjektet bidrar til å: 

 • Bevare ikke-fornybare råmaterialer 

 • Kutte i Co2-utslipp

Kontakt: Prosjektleder Sofie Pindsle, sp@circularnorway.no

O-hus – ungdomsboliger i sirkulær byggeskikk

Regionen igangsetter en prototype på en sirkulær bolig for ungdom. Byggeprosjektet er et samarbeid mellom Skarnes videregående skole, bygg- og anleggsteknikk, Topos Arkitektur og GIR (Kongsvingereregionens interkommunale avfallsselskap). En forutsetning for bygningen er at minst 50 prosent av alle byggematerialer er basert på gjenbrukte eller resirkulerte materialer. Det utvikles også en veggkonstruksjon av gjenbrukstrevirke; «Relaft». Relaft er en moderne laftet vegg som tillater demontering. 

Prototypen skal på turné i seks kommuner, deretter er planen å sette opp 60 ungdomsboliger i regionen. Topos arkitektur og design står bak prototypen.

Prosjektet bidrar til å:  

 • Bevare ikke-fornybare råmaterialer 

 • Kutte i Co2-utslipp 

 • Skape sirkulære arbeidsplasser

 • Kutte kommunale utgifter 

Kontakt:  Prosjektleder Jon Guttormsen, post@toposark.no 

 • Svart Linkedin Ikon
 • Svart Twitter Ikon
 • Svart Facebook Ikon

© Karenlyst allé 9B, 0212 Oslo  Telefon: 95919625  E-post: info@circularnorway.no